Primær navigation

Regulering vedrørende virksomhedsforlagt AMU

[24.05.2019]

Med Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra august 2016 blev der afsat midler til AMU-området. Midlerne blev blandt andet udmøntet til takstforhøjelser for virksomhedsforlagt undervisning på AMU, så den fra og med 2018 skulle udløse samme undervisningstakst som almindelig ordinær undervisning.

 

Undervisningsministeriet er efterfølgende blevet opmærksomt på, at ministeriet i forbindelse med implementeringen af trepartsaftalen ikke har fået indarbejdet takstforhøjelsen i de bagvedliggende systemer (CØSA og uddannelsesadministration.dk), hvormed der for nogle takstgrupper er udbetalt en for lav takst for afholdt virksomhedsforlagt undervisning i perioden fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019.

 

Ministeriet retter nu op på fejlen, og justerer taksterne til korrekt niveau  således, at der fra og med 2. kvartal 2019 beregnes korrekt statstilskud til AMU gennemført som virksomhedsforlagt undervisning. Endvidere kompenseres de berørte AMU-udbydere bagudrettet for UVM-rekvireret aktivitet afholdt som virksomhedsforlagt undervisning ved en genberegning af tilskud for perioden 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019. Reguleringen udbetales i slutningen af maj 2019.

 

Undervisningsministeriet arbejder på en håndtering af den virksomhedsforlagte undervisning, der siden 1. januar 2018 er afholdt i regi af øvrig rekvireret aktivitet. AMU-udbyderne vil efterfølgende blive nærmere orienteret herom.

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Mikkel Skydsgaard

Direkte tlf.: +45 33 92 55 24

E-mail: Mikkel.Skydsgaard@uvm.dk

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet