Primær navigation

Administration af VEU-godtgørelse samles hos ATP/AUB og ændring i sagsgange for kost og logitilskud

[02.11.2018]

Som aftalt i Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse skal administrationen af VEU-godtgørelse samles hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Der er netop fremsat lovforslag herom:

”L 72 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)”.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, overtager AUB administrationen af VEU-godtgørelse og befordringstilskud for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere.

Med AUB’s overtagelse af administrationsopgaven bliver ansøgnings- og udbetalingsprocessen forenklet, så man fremadrettet kan ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud i samme arbejdsgang, som man tilmelder sig kurset. Det betyder helt konkret, at man i tilmeldingen skal svare på nogle spørgsmål til brug for AUB’s sagsbehandling, og at ”VEU-ansøgningen” – som vi kender den i dag – bliver udfaset.

Hvad betyder det for skolerne?

AUB overtager – ikke bare a-kassernes opgave – men også administration og udbetaling af VEU-godtgørelsesansøgninger for de ”ikke-forsikrede”, dvs. den administrationsopgave som i dag ligger hos skolerne og Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet. Dermed vil skolernes opgave med at kontrollere VEU-ansøgninger og frigive tilstedeværelsesoplysninger i VEU-systemet bortfalde for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere.

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der er påbegyndt før den 1. januar 2019, skal administreres efter nugældende regler. Det gælder også ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der sendes efter den 1. januar 2019, men som vedrører erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der er påbegyndt før den 1. januar 2019. Skolerne kan derfor forvente, at der ind i 2019-2020 fortsat vil ligge en sagsbehandlingsopgave i VEU-systemet for den type aktivitet.

Ændring i sagsgange vedr. kost- og logitilskud

Ovennævnte lovforslag medfører også ændring i sagsgange for administration af kost- og logitilskud, hvor AUB overtager udbetaling af kost- og logitilskud til skolerne fra Undervisningsministeriet. Der ændres ikke i skolernes rolle i forhold til kursister/virksomheder, dvs. det er fortsat skolerne, som behandler ansøgninger om kost- og logitilskud. Mere information om de nye sagsgange på kost- og logi-området følger senere.