Hop til indhold

Der kan i forbindelse med EASY-A kaldes en række web-services fra internettet, som enten giver adgang til at udtrække data fra institutionernes EASY-A, eller giver adgang til at indsætte data på kontrolleret vis i institutionernes EASY-A database.

Links til beskrivelse af de forskellig web-services:
https://doks.uni-c.dk/easy-a/webservices/dokumentation/

Principiel godkendelse af den eksterne part

Inden en ekstern part (dvs. ekstern i forhold til EASY-A) kan tilgå EASY-A web-services, skal der ansøges om tilladelse hertil hos Styrelsen for It og Læring (STIL), administrative systemer.

Dette gælder, uanset om den eksterne part er en skole, der selv udvikler en løsning til sine egne data, en leverandør, der udvikler en løsning til salg til skolerne eller om den EASY-A-eksterne part er af en anden type.

Tilladelsen til adgang fra Internettet kræver at den eksterne part råder over en applikation (Elevplan, virk.dk, skolens intranet eller andet), som STIL har godkendt til at få adgang til EASY-data. Adgangen sker via en web-service proxy, der fungerer som firewall. En slutbruger skal have brugernavn/kodeord, evt. digital signatur, for at blive autentificeret af den eksterne parts internetapplikation. Applikationen skal herefter sikre, at brugeren kun forespørger på eller anvender data, som brugeren er autoriseret til.

I forbindelse med godkendelse af applikationen, udsteder STIL en pinkode, som applikationen præsenterer sig med overfor EASY-W. Pinkoden er en del af parameterlisten, der sendes til web-servicen.

Indgåelse af aftale

En aftale mellem STIL og en ekstern part indgås ved udfyldelse og underskrivelse af en aftaleformular. I aftaleformularen henvises til, at der skal indskrives de web-services, der skal være omfattet af aftalen.

For at indgå en aftale med STIL skal der oprettes en sag via STIL’s servicedesk, hvorefter en eksterne part vil modtage et aftaledokument, der skal udfyldes, underskrives og sendes til STIL. Eventuel afklaring vedrørende web-services skal ligeledes foregå via STIL’s servicedesk.

Klik her for at oprette en sag.

Konkret godkendelse af adgang til en given skoles data

Den konkrete beslutning om at åbne skolens/institutionens base træffes af skolen/institutionen selv.

Hver skole/institution skal således selv åbne for, hvilke web-services der må afvikles på skolens/institutionens database og herunder hvilke applikationer, som må tilgå de enkelte web-services. Dette sker på EASY-A-vinduet B936 Autorisation for web-services, hvor der f.eks. kan søges på skolenummeret. Herefter afmærkes de eksterne parter, der skal have tilladelse til at benytte web-services mod skolens/institutionens EASY-A-database.

Omkring de forskellige web-services er der yderligere opbygget en række sikkerheds foranstaltninger.

For at sikre adgang fra Internettet til Sektornettets A-ben, hvilket under normale omstændigheder ikke er muligt, indeholder konceptet en Proxy server, der agerer firewall. Dette sikrer, at kun godkendte applikationer kan få adgang til EASY-W.

Der kan opstå situationer, bl.a. i netværket, hvor der kan gå meget lang tid, inden EASY-W modtager et svar. Det kan derfor anbefales, at internet applikationen definerer, hvor lang tid den vil vente på svar.

Support

Hvis der opstår problemer i forbindelse med brug af web-service, skal du henvende dig til EASY-supporten. Det skal foregå via kontaktformularen, der findes her:
https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/1

Som "Skolenavn og -nummer" skrives den skole du forsøger at trække data fra. Du bedes vedhæfte parameterliste og evt. fejlkodetekst.

EASY-supporten kan også kontaktes på 35 87 88 00.

Oversigt over web-services

Herunder finder du en liste over de tilgængelige web-services med vejledninger.

Bemærk, at der er en række interne web-services mellem EASY-systemerne, som ikke optræder på denne liste, fordi de ikke kan tilgåes fra en ekstern part. Det drejer sig om W018, W019, W026, W036 og W037.

Links til beskrivelse af web-services findes her:
https://doks.uni-c.dk/easy-a/webservices/dokumentation/

W000 HentPersonSkema

Web-servicen tillader eksterne parter at tilgå en EASY-A skole, hvorfra der udtrækkes en persons skema. Det returnerede svar leveres som et XML-dokument, som indeholder en persons skemabegivenheder og tilhørende oplysninger, der er tilstrækkelige for, at en ekstern-part selv kan opbygge en præsentation af en persons skema. web-servicen findes i to versioner, hvor version 2 er udvidet med mulighed for at benytte EASY-A's interne nøgler som identifikation.

W001 HentMedarbejderSkema

Web-servicen tillader eksterne-parter at tilgå en EASY-A skole, hvorfra der udtrækkes en medarbejders skema. Det returnerede svar leveres som et XML-dokument, som indeholder en medarbejders skemabegivenheder og tilhørende oplysninger, der er tilstrækkelige for, at en ekstern part selv kan opbygge en præsentation af en medarbejders skema. web-servicen findes i to versioner, hvor version 2 er udvidet med mulighed for at benytte EASY-A's interne nøgler som identifikation.

W002 HentVEUSkema

Web-servicen tillader eksterne parter at tilgå en EASY-A skole, hvorfra der udtrækkes VEU-oplysninger. Det returnerede svar leveres som et XML-dokument, som indeholder oplysninger til brug i VEU-godtgørelsesskemaet. En ekstern-part kan med disse udfylde elev- og uddannelsesoplysninger på et VEU-godtgørelsesskema.

Der kan udtrækkes oplysninger for en elevs placeringer på hold og fag. Der kan bestilles per elev, periode, virksomhed, hold og UVM-fag.

web-servicen findes i to versioner (version 2 og 3), hvor version 3 er udvidet med en række oplysninger på baggrund af ønsker fra SU-Styrelsen.

W003 Fravær, Elev

Web-servicen tillader eksterne parter at tilgå en EASY-A-skole, hvorfra der udtrækkes oplysninger om elevers fravær.

W004 HentSkoleStamdata

Web-servicen præsenterer stamdata-information for EASY-A skole-tabellen. Denne web-service er god at have adgang til i sammenhæng med for eksempel W005 KursusudbudViaWeb.

W005 KursusudbudViaWeb

Web-servicen gør skolerne i stand til at kunne udbyde aktiviteter med tilhørende skolefags-oplysninger (Aktivitetsudbud) til en ekstern web-part. Skolens Aktivitets-udbud sendes først til EASY-F (central fælles EASY server), hvor oplysningerne gemmes og herfra kan en ekstern web-part tilgå oplysningerne via web-service kald. Det er således kun skoler, som vælger at sende aktivitets udbuddet til den fælles EASY-A server, som kan tilspørges.

Bemærk version 3 af W005 har aldrig været offentliggjort. Der er pt. 2 åbne versioner: version 4 og 5

W006 KursustilmeldingViaWeb

Web-servicen giver funktionalitet så man kan tilmelde sig til kurser gennem en web-service.

Tilmeldingen forgår fra en web-portal og de tilmeldte personer behandles i EASY-A som øvrige placeringer. Det vil sige der foregår ikke direkte optagelse på hold. Anmodninger om optagelse på hold skal viderebehandles af den enkelte skole, og udkommet bliver enten en afvisning, optagelse eller placering på venteliste.

Web-servicen findes i to version, hvor version 2 i forhold til version 1, er blevet udvidet med nye oplysningsfelter i inputet bla. kontaktoplysninger for lærested og personer. Endvidere er det blevet muligt at anvende EASY-A's interne nøgler som identifikation af personen.

W007 Karakteroplysninger

Web-servicen tillader eksterne parter at tilgå en EASY-A skole og udtrække karakteroplysninger for en eller flere elever/personer.

Bemærk der medtages ikke karakterer for elever/personer med fiktive CPR-numre (dvs. CPR-numre der starter med et ciffer større end 3) og der medtages KUN frigivne karakterer.

W008 KursustilmeldingStatus

Web-servicen giver mulighed for at kunne spørge på status for en anmodning om holdplacering foretaget med W006 KursustilmeldingViaWeb, og få svar på om personen/personerne er optaget/kommet på venteliste eller andet.

W009 Holdplacering AMU ÅU

Web-servicen giver mulighed oprette personer som elever på AMU og ÅU hold - det som i EASY-A terminologi kaldes en holdplacering. Den enkelte skole styrer ved hjælp af en trimmeparameter, om web-servicen må nyoprette personer og elever eller kun tilmelde eksisterende personer og elever til hold.

Bemærk at web-servicen ikke opdaterer eksisterende personer og elever med nye oplysninger, såsom adresse eller kontaktoplysninger.

W010 Registrering af fravær ud fra skema

Web-servicen tillader eksterne parter at tilgå en EASY-A skole og - ud fra tidsmæssige angivelser af elevers tilstedeværelse og kendt fravær - registrere fravær for de af elevens skemabegivenheder, hvor eleven er fraværende.

En elev er tilknyttet en skemabegivenhed, når eleven følger et tilknyttet hold og skolefag på skemabegivenheden på den pågældende dato. Fraværet registreres på den aktivitetsplacering, der tilhører den pågældende holdplacering.

W011 Registrering af ugebaseret fravær

Web-servicen tillader eksterne parter at tilgå en EASY-A skole og registrere ugebaseret fravær på personer/elever.

Det er angivet på de enkelte holds aktivitetsafdeling, om der registreres ugebaseret eller skemabaseret fravær på et hold. Denne web-service kan udelukkende bruges til hold, hvor der på den tilknyttede aktivitetsafdeling er angivet "U"(ugebaseret fravær) i feltet "Fraværsregistrering".

W012 Holdplacering Fuldtid

Web-servicen giver mulighed for at oprette personer som elever på fuldtidshold - det som i EASY-A terminologi kaldes en holdplacering. Den enkelte skole styrer ved hjælp af en trimmeparameter, om man web-servicen må oprette personer og elever eller kun tilmelde eksisterende personer og elever til hold.

Bemærk at web-servicen ikke opdaterer eksisterende personer og elever med nye oplysninger såsom ændringer i adresse eller kontaktoplysninger.

W013 Hold med skolefag

Web-servicen udtrækker hold fra skolen inklusiv de skolefag, der er knyttet til holdet.

W014 Personer, elever og holdplaceringer

web-servicen kan benyttes til at udtrække personoplysninger, oplysninger om tilknyttede elever og deres holdplaceringer.

Bemærk at web-servicen kan benyttes til at udtrække samtlige personer i databasen. Af samme grund bør den anvendes med en vis forsigtighed, da antallet af returnerede post kan være stort, hvis ikke der afgrænses.

W015 W016 W017 LMS-udtræk

Der er i EASY-oprettet en række web-service til at understøtte LMS-systemer som Blackboard, Fronter og lignende.

Af hensyn til LMS-systemer bliver data først samlet på EASY-F(den centrale EASY-server) og LMS-web-services trækker data herfra.

W022 Eksamenplan

Web-servicen kan vise eksamensplanen, dvs. tidspunkt, lokale og fag for elever, hvor der er dannet individuel eksamensplan.

Da eksamensplaner er fortrolige indtil offentliggørelsesdato, kan det ikke lade sig gøre, at udtrække eksamensplaner før tidligst på offentliggørelsesdagen.

Web-servicen svarer i øvrigt til EASY-A udskriften A849 Eksamensplan elev, og har samme afgrænsninger.

W023 Importer skemabrikker

Web-servicen kan benyttes til at oprette og slette skemabegivenheder i EASY-A.

I EASY-A har man mulighed for at låse for import af skemabegivenheder fra eksterne systemer via W023 (sker i vinduet C384 Låsning af skemabegivenheder). Låsningen forhindrer, at ændringer foretaget i EASY-A efterfølgende bliver slettet af et eksternt skemaplanlægningssystem.

W024 Hent ansøgning

web-servicen stiller en persons ansøgningsskema og uddannelsesplan til rådighed for andre systemer, f.eks. Elevplan. Bemærk, at web-servicen kun henter ansøgningsskema og uddannelsesplan på EASY-F.

W025 UNI-login

web-servicen giver et totaludtræk af alle ikke afgangsmeldte elever og medarbejdere, der er registreret i EASY-A. web-servicen anvendes af UNI-login til at trække informationen om, hvilke elever, der skal tildeles et UNI-login.

Samtidig kan web-servicen også anvendes af skolen selv til at hente brugerne eller medarbejderes loginoplysninger fx til brug for skolens AD eller intranet.

W027 Vedligeholde holdplaceringer

W027 er en web-service, som giver eksterne parter mulighed for at oprette, ændre og slette holdplaceringer direkte på skolen.

W028 Holdplaceringer

Web-servicen gør det muligt for eksterne parter, at indsende holdplaceringer (elever) til EASY-A.

W029 Kontakter

web-servicen W029 Kontakter giver eksterne parter mulighed for at udtrække og opdatere kontaktoplysninger for en elev eller medarbejder.

W030 Elever i skemabegivenhed

Denne web-service tillader eksterne parter at tilgå en EASY-A skole, hvorfra der med udgangspunkt i en dato og CPR-nr for medarbejder eller elev, kan udtrækkes skemabegivenheder på den dato for medarbejder eller elev.

W031 Registrer skemabaseret fravær

Formålet med denne web-service er at registrere skemabaseret fravær med udgangspunkt i skemabegivenheds-id og elever. Der kan modtages oplysninger for flere skemabegivenheder / elever ad gangen.

W034 Skift person på AMU-holdplacering

Med denne web-service kan man flytte en holdplacering fra én person til en anden person. web-servicen kan både anvendes til at ændre en reservation (unavngiven reservation registreret på fiktivt CPR-nr) til en rigtig person, samt til at ændre, hvilken person en virksomhed sender på kurset. W034 er en del af kommunikationen med efteruddannelse.dk.

W035 Registrér fravær for AMU

Web-servicen registrerer fravær for AMU via tilstededage samt opdaterer Skolefag på holdplaceringer med en markering af om skolefaget er gennemført. Det returnerede svar leveres som et XML-dokument, der angiver om opdateringen gik i gennem uden fejl.

Sidst opdateret: 20. januar 2023