Hop til indhold

AUB

Opdateret 12/05 2020 kl. 19:20

Niels Chr. Larsen, Juridisk Konsulent,  AUB, Kunderelationer, 21. marts 2014:

"Udbetaling af befordringstilskud forudsætter, at eleven har haft en faktisk udgift til transport. Eleven vil derfor være berettiget til befordringstilskud, hvis eleven afholder en del af udgiften til fælles transporten med bil.

Tilskuddet beregnes som 90 pct. af elevens andel af befordringsudgiften (dog 100 pct. under skolepraktikkens ordinære skoleophold). Overstiger den faktiske udgift til befordring med bil udgiften til billigste befordring med offentlige befordringsmidler, beregnes tilskuddet på grundlag af eleven andel af udgiften til billigste offentlige befordring."

Opdateret 12/05 2020 kl. 19:19

Niels Chr. Larsen, Juridisk Konsulent,  AUB, Kunderelationer, 21. marts 2014:

"Det fremgår af § 8 i ”Bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion for elever i skolepraktik og erhvervsuddannelse plus”, at tilskuddet til elevens befordring beregnes af de afholdte udgifter, dog højst af udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler.

Befordringstilskuddet udgør 90 pct. af de afholdte udgifter, dog højest 90 pct. af udgifter til den billigste befordring med offentlige befordringsmidler. Befordringstilskuddet under elevens ordinære skoleophold udgør de faktiske udgifter, dog højst udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler.

Reglen indebærer, at der skal beregnes en højeste udgift til elevens befordring, og at denne skal beregnes som udgiften til billigste befordring med offentlige befordringsmidler. Som følge heraf kan den højeste befordringsudgift ikke beregnes på baggrund af udgifterne ved anvendelse af et privat transportmiddel - her elevens bil.

Den faktiske befordringsudgift for elever, der kører i egen bil, kan opgøres ved at gange den korteste afstand mellem skole og hjem med statens lave sats for skattefri godtgørelse for kørsel i egen bil pr. kørt kilometer (2,10 kr. i 2014).

Hvis elevens faktiske udgifter til befordring med bil er mindre end udgiften til transport med offentlige transportmidler, er eleven kun berettiget til 90 pct. i tilskud af dette beløb under skolepraktikken (dog 100 pct. under skolepraktikkens ordinære skoleophold)."

Opdateret 12/05 2020 kl. 19:18

Niels Chr. Larsen, Juridisk Konsulent,  AUB, Kunderelationer, 21. marts 2014:

"Skolen afgør selv, hvordan den indhenter oplysninger om udgiften til billigste befordring med offentlige transportmidler. Det vil derfor også være muligt at anmode eleverne om at indhente denne oplysning. Det er dog fortsat skolen, som skal sikre sig, at eleven har oplyst den billigste offentlige befordring, ligesom skolen – som nævnt under punkt 3 – skal sikre, at der foreligger dokumentation for elevens faktiske udgifter til transport."

Opdateret 12/05 2020 kl. 19:19

Niels Chr. Larsen, Juridisk Konsulent,  AUB, Kunderelationer, 21. marts 2014:

"Skolen skal sikre, at den har dokumentation for, at eleven faktisk har afholdt en udgift til befordring mellem hjem og skole mv.

Denne dokumentation skal foreligge i original eller kopi af den anvendte rejsehjemmel (billetter, klippekort og periodekort). Anvender eleven rejsekort, kan eleven via selvbetjening på Rejsekort.dk hente en oversigt over sine rejser. Denne oversigt anvendes som dokumentation for elevens befordringsudgifter, når eleven anvender et rejsekort."

Dataoverførsler

Opdateret 12/05 2020 kl. 19:16

Kig først i loglinierne til A280 og se om aftalen ligger her med en forklaring på, hvorfor den ikke er faldet på plads i EASY-A. Brug forklaringen til at løse problemet og aftalen skulle gerne falde på plads næste gang A280 kører.

Hvis aftalen ikke findes i loglinierne, kan man i EASY-A via B409 ”Vedligehold abonnement på uddannelsesaftaler” hente opdateringer fra EASY-P.

I B409 skal du udfylde:

Elevens cpr-nummer i det hvide felt – ikke i gul søgetilstand  aftalens uddannelse skrives i CØSA-formål og  der skrives J til Opdater og  trykkes på Gem.

Herefter startes ”B201- Opret Abonnementer i EASY-F” automatisk til afvikling 15 min. senere.

Når B201 er afviklet skal man igen vente 15 min, hvorefter man skal køre ”A280 - Aftaleindlæsning, total”.

Når denne er kørt, skulle aftalen gerne være på plads i EASY-A.

Hjælper det stadig ikke, så kontakt en EASY-A konsulent.

Ophævelser

Opdateret 12/05 2020 kl. 19:15

Jf. skrivelser fra UVM ”Orientering om ændring af visse regler vedrørende erhvervsuddannelserne mv. pr. 1. januar 2011” gælder følgende:

”Fra den 15. december 2009 kan elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale inden for en uddannelse, der ikke udbydes med skolepraktik, optages til skoleundervisning i hovedforløbet uden at have indgået en ny uddannelsesaftale.

Eleven skal sende sin ansøgning om optagelse til den skole, hvor eleven er tilmeldt, jf. § 66 b, stk. 5. Optagelsen skal ske snarest muligt efter uddannelsesaftalens ophør, jf. § 66 a, stk. 2, 2. pkt., og elevens ansøgning om optagelse skal være modtaget af skolen senest den 31. december 2010.

Er ophævelsen indbragt for det faglige udvalg eller Tvistighedsnævnet, kan eleven ikke optages til skoleundervisningen før end, der er truffet afgørelse eller er indgået forlig, jf. § 66 a, stk. 2, 3. pkt.

Optagelse til skoleundervisningen er betinget af overholdelse af EMMA-kriterierne, jf. § 66 c.

Skolen kan tilrettelægge elevens uddannelse således, at eleven gennemfører al skoleundervisning bortset fra undervisning, der indeholder afsluttende prøver, før eleven begynder resterende praktikuddannelse, jf. § 66 g, stk. 2. Dette giver eleverne mest muligt tid til at søge efter en ny uddannelsesaftale uden tidsspilde, og gør eleven mere attraktiv at ansætte for en arbejdsgiver.

Elever optaget til skoleundervisning i hovedforløbet uden uddannelsesaftale, er berettiget til skolepraktikydelse, jf. § 66 k. Reglerne for udbetalingen af ydelsen er de samme, som for udbetaling af skolepraktikydelse til elever, der er optaget til skolepraktik."

Praktikcentre og skolepraktik

Opdateret 12/05 2020 kl. 19:30

BUVM er d. 9. april 2014 blevet stillet følgende spørgsmål:

"I nogle situationer kan det være hensigtsmæssigt at praktikcentret indkalder elever til obligatorisk informationsmøde om skolepraktik – og fysisk afholder det på praktikcentret – og ikke på grundforløbsskolen.

Det kan være i situationer, hvor en elev har meldt sig syg til mødet og derfor skal indkaldes igen, eller det kan være praktikcentre, der får få elever til skolepraktik fra flere grundforløbsskoler.

Det formodes at være er i overensstemmelse med retningslinjerne.

I sådanne situationer er der tvivl om, hvem der skal afholde transportomkostningerne for elever, der tager fra grundforløbsskole til praktikcenter for at komme til SKP info-møde.

Kan du være behjælpelig med at svare på det?"

BUVM har d. 8. maj 2014 svaret følgende:

"Det er eleven selv, som skal betale for at komme i skole, herunder til informationsmøde, også selvom det ligger på praktikcenteret.

Opdateret 12/05 2020 kl. 19:12

Der har været tvivl om definitionen af ”præcis en måned” i forbindelse med at eleven skal starte i skolepraktik "præcis en måned" efter afslutning af grundforløbet. Undervisningsministeriet henviser i den sammenhæng til det til skolerne udsendte orienteringsbrev af d. 2. januar 2013 (sags nr. 004.25N.391), hvori der står:

"En elev der afsluttede et grundforløb fredag den 14. december 2012, og som opfylder EMMA-kravene, skal have tilbud om optagelse til skolepraktik snarest muligt efter lovens ikrafttræden. Eleven skal herefter starte undervisningen en måned efter afslutning af grundforløbet, dvs. mandag den 14. januar 2013."

I nyhed af 14. januar 2013 har ministeriet beskrevet afvigelser af opstartsdato ift. weekender og helligdage på følgende måde:

”Hvis skolepraktikkens opstartsdato falder på en søndag, skal eleven først starte mandag. Dette gælder for weekender og helligdage. I forhold til ferier, så skal skolerne starte undervisningen på den dag, hvor eleverne er berettiget hertil, dvs. præcis en måned efter grundforløbets afslutning (under hensyntagen til ovennævnte undtagelse omkring weekender og helligdage).”

Hvis grundforløbet slutter på en dag, som medfører en ikke gyldig startdato i måneden efter, så skal eleven starte den 1. i den efterfølgende måned.

Eksempel:

Hvis en elev afslutter sit grundforløb d. 30. januar, så skal eleven starte i skolepraktik d. 1. marts. Tilsvarende hvis grundforløbet slutter d. 31. januar.

Opdateret 12/05 2020 kl. 19:07

BUVM er d. 6. juni 2014 blevet stillet følgende spørgsmål:

"Der er forskellige tolkninger om, hvorvidt det er praktikcenteret eller grundforløbsskolen, der skal registrere i EASY-P, at en elev har sagt nej-tak til skolepraktik. Jeg forestiller mig, at det er grundforløbsskolen, men jeg kan ikke dokumentere det.

Eksempel:

Elev har fuldført grundforløb på skole A, der ikke er godkendt som praktikcenter for den pågældende uddannelse.På baggrund af samarbejdsaftale tilbydes eleven optagelse i Praktikcenter på skole B.Der er elever på skole A, som ikke ønsker optagelse i praktikcenter/skolepraktik på skole B.

Er det grundforløbsskole A eller praktikcenter B, der skal registrere i EASY-P, at eleven har sagt nej-tak til skolepraktik?"

BUVM har d. 13. juni 2014 svaret følgende:

"Svaret på dette spørgsmål følger af, hvem der giver tilbuddet til eleven. I vores brev af 27. august 2013 skriver vi på side 2 følgende:

”Selve ansøgnings- og optagelsesproceduren forestås af skolen med praktikcenteret på baggrund af samarbejdsaftalen med elevens oprindelige skole (den undervisende skole/den registrerende skole).”

Det vil således være Praktikcenteret, som skal registrer dette, medmindre skolerne konkret har aftalt noget andet. Det er grundforløbsskolens ansvar at sikre, at eleverne får tilbuddet om skolepraktik, hvorfor de kan hjælpe sig selv ved at foretage registreringer af, hvem der har afslået tilbuddet. Dette kan de eventuelt gøre, ved at centeret sender en opgørelse en gang imellem, hvis det er aftalt, at centeret tager kontakten til eleverne. På den måde er der ikke nogle elever, som falder ned mellem to stole.

Opdateret 12/05 2020 kl. 19:10

MBU har d. 3. januar 2013 udsendt brevet Orientering om aftale om ”En styrket uddannelsesgaranti” af 2. januar 2013.

I punkt 5 ”Karensperiode til skolepraktik afskaffes” nævnes:

”Skolen skal sikre sig dokumentation for, at tilbuddet er givet rettidigt og for elevens svar, herunder med samtykke fra en eventuel indehaver af forældremyndighed over ansøgeren.”

Uddybende kan det oplyses, at der i praksis ikke skal ske ændringer, i forhold til gældende praksis. Dvs. det er fortsat kun, når elever under 18 år fraskriver sig rettigheden til skolepraktik, at det kræver underskrift fra eventuelle indehavere af forældremyndigheden.

Opdateret 12/05 2020 kl. 17:32

Danske erhvervsskoler har i maj 2013 skrevet følgende til alle skoler:

Danske Erhvervsskoler er blevet kontaktet af undervisningsministeriet, der gør opmærksom på, at flere skoler ikke i tilstrækkelig grad lever op til formalia vedrørende skriftlighed i forbindelse med virksomhedsforlagt praktik.

Konkret drejer det sig om manglende skriftlighed i aftalerne med virksomhederne og manglende underskrifter fra virksomhedernes side.

I denne sammenhæng gør ministeriet gøre opmærksom på, at alle retlige bindende aftaler om erhvervsuddannelse skal være skriftlige og underskrevet af begge parter.

Danske Erhvervsskoler vil derfor opfordre alle skoler til at gå produceren for skriftlighed igennem, så vi skaber optimal kvalitet i sagsbehandlingen.

Opdateret 12/05 2020 kl. 19:29

Er det er muligt at en elev i skolepraktik får en delaftale på nedsat tid, og der suppleres op med skolepraktik? Det kunne eksempelvis være, at eleven

 • har en delaftale med arbejdstid hver dag i virksomheden fra kl. 8.00 – 12.00 og resten af dagen er eleven i skolepraktik
 • er ansat i delaftale mandag, tirsdag og onsdag i virksomheden, og er i skolepraktik torsdag og fredag.

Ved begge eksempler har eleven 37 timer om uge.

Nej. Det er ikke muligt at lave aftaler på nedsat tid, medmindre det skyldes, at eleven har særlige forhold, fx sygdom og handicap, som gør, at det ikke er muligt at arbejde mere. I denne situation er der tale om en deltidskontrakt. Det er ikke muligt.

Påbygning

Opdateret 12/05 2020 kl. 17:30

Studierettet påbygning kan være omfattet af en uddannelsesaftale, men skal ikke være det. Det er op til aftaleparterne, om den er det eller ej.

Den studierettede påbygning skal senest starte umiddelbart efter afslutningen af hovedforløbet, hvilket vil sige uden unødigt ophold. Tænk på bestemmelsen om optagelse til skolepraktik, som også lyder umiddelbart efter. En måned kan være for meget, men det kan også være i orden, fx ved sommerferien eller juleferien. Det er dog vigtigt, at studierettet påbygning er aftalt inden uddannelsen afsluttes.

RKV / EUV

Opdateret 12/05 2020 kl. 17:23

Nej, de skal indgå en uddannelsesaftale uden oplæring, som omfatter hele uddannelsesforløbet. Imellem skoleperioderne har den ansatte status af almindelig medarbejder.

Opdateret 12/05 2020 kl. 17:22

Nej, alle elever over 25 skal registreres i et rkv forløb af mindst ½ dags varighed som opstart på deres uddannelse. Resultatet af realkompetencevurderingen skal registreres i Elevplan.

Tillæg

Opdateret 12/05 2020 kl. 17:27

Elever og virksomheder, der har indgået en uddannelsesaftale, som ikke afslutter elevens uddannelse (en delaftale under skolepraktik eller en kort aftale) eller som har indgået en trinaftale (som ikke er sidste trin i uddannelsen), kan aftale, at samarbejdet skal fortsætte efter udløbet af den oprindelige aftale.

 • Hvis parterne bliver enige om det fortsatte samarbejde, inden den oprindelige uddannelsesaftale udløber, kan parterne indgå et tillæg til aftalen. Dette betyder, at tillægsformularen skal bruges og et eventuelt AUB præmie- og bonusforløb fortsætter. Det er dog vigtigt, at aftalen om at forlænge den oprindelige aftale bliver indgået inden udløb af den oprindelige aftale. Dvs. at tillægget skal være underskrevet af begge parter senest på den sidste dag af den oprindelige aftale.

 • Hvis parterne bliver enige om det fortsatte samarbejde efter udløbet af den oprindelige uddannelsesaftale, også selvom det er dagen efter, så kan aftalen ikke forlænges via tillægsformularen. Der skal derfor indgås en ny uddannelsesaftale mellem parterne, efter reglerne om indgåelse af uddannelsesaftaler. Dette betyder, at der er tale om en ny uddannelsesaftale og således ikke en forlængelse af den oprindelige aftale. Dette betyder ligeledes, at et eventuelt præmie- og bonusforløb for den oprindelige uddannelsesaftale ikke fortsætter.

Der henvises i øvrigt til den administrative vejledning.

Opdateret 12/05 2020 kl. 17:29

Når der kommer nye indgangsbekendtgørelser og dermed en ny version af uddannelsen i EASY-P, er det vigtigt at være opmærksom på, om der skal laves tillæg til elevernes uddannelsesaftaler. Ændringen kan fx være ændring af specialenavn, fag eller skoleuger. Dette medfører, at nogle elever bliver overført til den nye version.

En uddannelsesaftale skal ændres, når noget af dens indhold ikke længere er, som det står skrevet i den. Dette kan være ved elev eller virksomheds navneændring, det kan være ved skoleskift osv. Ændringer til uddannelsesaftalen foretages ved, at elev og virksomhed laver et tillæg til aftalen, sådan at den nu er i overensstemmelse med elevens og virksomhedens aftale.

I forbindelse med elevers overgang til en ny version af en uddannelse er det særlig vigtigt at være opmærksom på, at der skal laves tillæg ved følgende ændringer af uddannelsen:

 • Hvor uddannelsen ændrer navn.
 • Hvor specialet ændrer navn.
 • Hvor uddannelseslængden ændres.
 • Hvis der er aftalt valgfri supplerende undervisning, som ikke længere er muligt at modtage.
 • Hvis der er aftalt andre vilkår under punkt 11, som har relation til versionsændringen.

Der skal derfor ikke laves et tillæg til uddannelsesaftalen, blot fordi eleven skifter version. En ændring af version skal efter kapitel 9 i hovedbekendtgørelsen ske i den personlige uddannelsesplan i samarbejde mellem elev, skole og en evt. virksomhed.

Registrering af ændring af version uden tillæg i EASY-P?

Uddannelsesaftalen skal registreres på den nye version pr. den dato, hvor skole, virksomhed og elev i samarbejde ændrer den personlige uddannelsesplan for eleven. Dvs. ændringen registreres på samme måde som et C-tillæg, dog uden at have et underskrevet tillæg i hånden, men på baggrund af en ændret personlig uddannelsesplan for eleven. På tillægget noteres i PA01 følgende i bemærkningsfeltet: "Ændringen af version er sket p.b.a. ændret personlig uddannelsesplan".

Ændringen overføres nu til EASY-A og Elevplan, så de korrekte fag og skoleuger fremgår af elevens uddannelsesplan.

Er du i tvivl om hvorvidt der skal udarbejdes tillæg, så husk på hovedreglen:

"En uddannelsesaftale skal ændres, når noget af dens indhold ikke længere er, som det står skrevet i den."

Uddannelsesaftaler

Opdateret 12/05 2020 kl. 15:28

19.03.2015, spørgsmål:

En elev, som uforskyldt mister sin aftale under grundforløbets anden del og som ikke opfylder 2 + 2, kan ikke optages direkte til grundforløbet efter mistet aftale. Eleven må opnå 2 + 2 ad anden vej, eller få uddannelsesaftale for at fortsætte uddannelsen.

 • Hvis eleven ad anden vej opnår 2 + 2, kan han så optages til samme grundforløb igen?
 • Vil en virksomhed, der indgår uddannelsesaftale med denne elev, kunne få løntilskud, fordi eleven tidligere har mistet sin aftale uforskyldt?

19.03.2015, svar fra Jørgen Thorsbjerg Møller:

 • Ja eleven kan optages til grundforløbet anden del på samme uddannelse, når adgangskravene om 2 + 2 er opfyldt, og eleven ikke har brugt sine 3 forsøg til start på grundforløbet anden del.
 • En virksomhed, som indgår uddannelsesaftale med denne elev, kan opnå løntilskud efter reglerne i eud-lovens § 66 k, stk. 3 og den tilhørende bekendtgørelse, fordi eleven tidligere har mistet sin aftale uforskyldt.

Opdateret 12/05 2020 kl. 15:28

17.02.2015:, udarbejdet af STIL på baggrund af svar fra Jørgen T. Møller: 

Der er et regelsammenstød mellem to love; Erhvervsuddannelsesloven og Straffuldbyrdelsesloven. Derfor er det en individuel vurdering fra sag til sag, som det faglige udvalg skal forholde sig til.

Hvis afgørelsen er, at eleven skal have betaling efter Straffuldbyrdelsesloven (dusør), skal der i punkt 6 ”Løn og andre vilkår” ikke stå nogleoplysninger om overenskomst, og der skal ikke krydses af i lønoplysninger.

Til gengæld skal der under ”Ansættelsesvilkår i øvrigt” anføres: ”Løn og andre vilkår iht. straffuldbyrdelsesloven”.

Opdateret 12/05 2020 kl. 15:28

22.1.2015: Når en skole modtager en uddannelsesaftale fra en virksomhed, skal skolen, inden den registrerer aftalen, sikre følgende, jf. hovedbekendtgørelsens § 88:

- Eleven kan optages.

- Aftalen omfatter alle uddannelsens praktik- og skoleophold eller mindst én skole- og én praktikperiode i overensstemmelse med reglerne om uddannelsen.

- Aftalen er i overensstemmelse med reglerne om kombinationsaftale, hvis det er en kombinationsaftale.

- Aftalen er i overensstemmelse med reglerne om godskrivning (fritagelse) for dele af uddannelsen.

- Det faglige udvalg har godkendt eventuelle særbestemmelser i aftalen.

- Den i aftalen fastsatte løn er i overensstemmelse med § 55 i lov om erhvervsuddannelser.

- Virksomheden er godkendt af det faglige udvalg som praktiksted.

Hvis virksomheden ikke er godkendt, skal skolen straks rette henvendelse til det faglige udvalg med forespørgsel om, hvorvidt virksomheden kan godkendes, eller eventuelt godkende virksomheden efter § 31, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Skolen giver parterne meddelelse om, hvad skolen har foretaget.

Er virksomheden angivet som godkendt til den pågældende uddannelse, kan skolen som udgangspunkt antage, at virksomheden også overholder eventuelle begrænsninger og betingelser i godkendelsen. Det er virksomhedens ansvar, at den lovligt kan ansætte eleven, og skolens registrering kan ikke medføre, at virksomheden ikke længere er ansvarlig for en overtrædelse af deres godkendelse.

Hvis skolen er eller bliver opmærksom på, at der er noget galt i forhold til godkendelse af en virksomhed. Fx fordi fremgår af EASY-P, at virksomheden er godkendt til et given antal elever, og dette antal vil blive overskredet med den nye elev i virksomheden, så skal skolen være med til at sikre, at det bliver overholdt. Dette sker ved, at skolen tager kontakt til det faglige udvalg, og underretter virksomheden om, at det har man gjort. Skolen kan også tage kontakt til virksomheden først for at høre, om der skulle være nogle forhold, som skolen ikke kender til. Det er dog i sidste ende det faglige udvalgs godkendelse, som gælder, men det kan tænkes, at en ophævelse ved en fejl ikke er kommet frem til skolen.

Hvis virksomheden ikke er godkendt til et bestemt antal elever, men der eksempelvis står i EASY-P, at virksomheden er godkendt til at have et antal elever svarende til antallet af faglærte i virksomheden, så skal skolen ikke undersøge dette, og således blot antage at virksomheden ikke overtræder sin godkendelse.

Opdateret 12/05 2020 kl. 15:29

Uddannelsesaftaler kan oprettes på papir med håndskrevne underskrifter eller som elektronisk aftale underskrevet med Nem-ID.

Det er ikke et krav at skolen modtager papiraftalen med den originale underskrift.  Det betyder, at en scannet version med begge parters underskrifter er at betragte som en gældende version på linje med en papirudgave, og at skolen må færdigregistrere efter en scannet udgave.

Sidst opdateret: 1. juni 2020